X

Naciśnij enter aby wyszukać lub ESC żeby zamknąć

Automat szlifiersko-polerski oraz samochód ciężarowy

W związku z realizacją przez Zamawiającego projektu p.n.: „Wzrost konkurencyjności Zakładu Kamieniarskiego „GRANIT” Dulniak Sp. J. poprzez wdrożenie wyników prac B+R w innowacyjnej technologii polerowania kamienia oraz dywersyfikację produkcji” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 3 Konkurencyjność przedsiębiorstw, Działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP, zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz zgodnie z zasadą konkurencyjności Zamawiający zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na niniejsze zapytania ofertowe: dotyczące zakupu nowych środków trwałych: automatu szlifiersko-polerskiego szt. 1. oraz samochodu ciężarowego o ładowności powyżej 3,5 ton – szt. 1.

 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2018

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/2018

Ikona strzałki
Partnerzy