X

Naciśnij enter aby wyszukać lub ESC żeby zamknąć

Automatyczna kopiarka mostowa o kontroli numerycznej

ZAKŁAD KAMIENIARSKI „GRANIT” DULNIAK SPÓŁKA JAWNA ul. Głuska 16 20-439 Lublin informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę środka trwałego: automatycznej kopiarki mostowej o kontroli numerycznej, wszczętego poprzez upublicznienie zapytania ofertowego nr 1/2017 dnia 19 maja 2017 r., w związku z planowaną realizacją projektu pt. „Wzrost konkurencyjności Zakładu Kamieniarskiego „GRANIT” Dulniak Sp. J. poprzez wdrożenie wyników prac B+R w innowacyjnej technologii polerowania kamienia oraz dywersyfikację produkcji” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 3 Konkurencyjność przedsiębiorstw, Działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP, została wybrana firma: FSE s.r.l. NIP: IT 01192100194, Piazza Borgo Serio 29 26012 Castelleone, Włochy.

Ikona strzałki
Partnerzy