X

Naciśnij enter aby wyszukać lub ESC żeby zamknąć

Technologia polerowania kamienia oraz dywersyfikacja produkcji

W związku z realizacją przez Zamawiającego projektu p.n.: „Wzrost konkurencyjności Zakładu Kamieniarskiego „GRANIT” Dulniak Sp. J. poprzez wdrożenie wyników prac B+R w innowacyjnej technologii polerowania kamienia oraz dywersyfikację produkcji” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 3 Konkurencyjność przedsiębiorstw, Działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP, zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz zgodnie z zasadą konkurencyjności Zamawiający zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na niniejsze zapytania ofertowe.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/2018 z dnia 23 lutego 2018 r. dotyczące zakupu nowego środka trwałego: automatycznej maszyny do odzyskiwania odpadów szt. 1

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/2018 z dnia 23 lutego 2018 r. dotyczące zakupu nowego środka trwałego: wózka widłowego szt. 1

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 5/2018 z dnia 23 lutego 2018 r. dotyczące zakupu nowego środka trwałego: maszyny do cięcia wodą w technologii water jet szt. 1

Ikona strzałki
Partnerzy